پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات نظارت و بازرسی
آدرس وبگاه http://www.bazresi.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان بازرسی کل کشور
نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مقام معظم رهبری- مقامات ارشد نظام-کلیه دستگاه های اجرایی کشور-عموم مردم
مدارک لازم ارائه کلیه اسناد مرتبط با موضوعات نظارت و بازرسی
قوانین و مقررات بالادستی اصل 174 قانون اساسی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)) - (ارسال پستی) غیر الکترونیکی(نبود زیرساخت ارتباطی مناسب) - (سایر: محرمانه بودن اسناد)

سازمان بازرسی کل کشور در راستای انجام ماموریت اصلی خود براساس اصل 174 قانون اساسی (نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین)، بازرسی و نظارت بر کلیه وزارتخانه ها وادارات و امور اداری ومالی دادگستری، سازمانهاودستگاههای تابعه قوه قضاییه ونیروهای نظامی وانتظامی ومؤسسات وشرکتهای دولتی وشهرداریهاومؤسسات وابسته به آنهاودفاتراسنادرسمی ومؤسسات عام المنفعه ونهادهای انقلابی وسازمانهائی که تمام یاقسمتی ازسرمایه یاسهام آنان متعلق به دولت است یادولت به نحوی ازانحاء برآنهانظارت یاکمک می نمایدوکلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکرنام آنها است براساس برنامه منظم را برعهده دارد.(اصل 174 قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور)
همچنین مطابق ماده 2 ائین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نظارت و بازرسی به یکی از صور زیر انجام می‌شود.
الف) برنامه‌ای
ب) فوق‌العاده
ج) موردی
ماده 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

1- ایجاد و ویرایش برنامه های بازرسی شامل پیشنهاد، تصویب، ابلاغ
2- ایجاد و ویرایش طرح بازرسی و چک لیست
3- ایجاد و ویرایش حکم بازرسی
4- ایجاد و ویرایش گزارش های بازرسی و تنقیح گزارش ها
5- ایجاد و ویرایش پرونده های موردی و فوق العاده
6- پیگیری پیشنهادها
7- حقوقی
8- گزارش های هشداری
9- گزارش های اثربخش
10- ارزیابی عملکرد
11- مدیریت و گزارشگیری