پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ساماندهی به اسکان عشایر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان امور عشایر ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عشایر
مدارک لازم نتایج مطالعات انجام شده، اخذ مجوز های لازم از دستگاههای ذیربط ، دریافت مستندات هویتی عشایر
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان امور عشایر ایران، آئین نامه ساماندهی عشایر، قوانین برنامه و بودجه ای
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

انجام اقدامات لازم برای اسکان عشایر که موجب حفظ ، بهبود و توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و خصوصاً ایجاد اشتغال ( کار مولد) و احداث حداقل تاسیسات زیر بنایی لازم و مسکن مناسب برای عشایر شده به گونه ای که منجربه افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی عسایر شود.

1-انجام مطالعات در محدوده مورد نظر
2- اخذ مجوز های لازم
3- تسطیح اراضی کشاورزی
4- تامین آب آشامیدنی سالم
5- تامین آب کشاورزی
6- واگذاری امکانات و اراضی به عشایر