پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه خدمات ارتباطي ماهواره اينمارست
آدرس وبگاه www.isa.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان فضايي ايران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین
مدارک لازم درخواست اولیه به همراه فرمهای ۱ .مشخصات ثبت شبکه اينمارست 2 .درخواست صدور مجوز ۰ .مشخصات فني، مدرک پرداختي وجه خدم- درخواست غیرفعال کردن پايانه
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت طبق جدول مصوب هیئت وزيران و مصوب هیئت داخلي سازمان
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب درج شده در فاکتور صادره
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

سازمان برمبنای درخواست مشتريان (شامل شرکتهای کشتیراني و مالکین شخصي) ، جهت استفاده بر روی کشتي و يا سکوی ثابت و متحرک، پايانه اينمارست را راه اندازی/غیر فعال مي نمايد. مشخصات درخواستي مشتريان عبارتند از: نوع پايانه، تاريخ راه اندازی، نوع کاربری حامل پايانه، نوع وسیله حامل پايانه و ... .