پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات انجام تشریفات گمرکی ورود کالای همراه مسافر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مسافرین ورودی
مدارک لازم اظهارنامه - پیش فاکتور – فاکتور – قبض انبار – بارنامه - ترخیصیه
قوانین و مقررات بالادستی قانون مقررات صادرات و واردات – قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن – قانون بودجه سال 94- قانون حمل و نقل
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت احراز اصالت مدرک)

منظور از مسافر در قانون امور گمرکی شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج میشود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:
الف ـ شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود.
ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) میشود.
این خدمت شامل فرآیند ترخیص کالای همراه مسافر هنگام ورود به کشور می باشد بدین طریق که پس از ورود مسافر به کشور و تحویل بار از خط هواپیمایی به گمرک مراجعه نموده و انتخاب مسیر می نماید در صورتی که مسیر سبز (کالای همراه تا80 دلار و غیرتجاری)را انتخاب کند پایان تشریفات و خروج بار همراه مسافر .
در صورتی که مسافر مسیر قرمز را انتخاب نماید پس از ایکس ری و در صورت نیاز ارزیابی فیزیکی سه حالت ممکن است بوجود آید :1- کالای وی ترخیص می گردد .
2- کالای همراه جنبه تجاری داشته که از طریق تشریفات واردات کالا قابل ترخیص خواهد بود.3- ترانزیت موضوع ماده140آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

1- ورود مسافر به قلمرو گمرکی ، انتخاب مسیر توسط مسافر
2- در صورت انتخاب مسیر سبز خروج کالای همراه مسافر
3- و در صورت انتخاب مسیر قرمز پس از ایکس ری و در صورت نیاز ارزیابی فیزیکی کالا یا کالای وی ترخیص می گردد یا جنبه تجاری داشته که از طریق تشریفات واردات کالا صورت می پذیرد.