پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز تاسیس شهرداری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین شوراهای اسلامی روستا، نمایندگان مجلس و فرمانداری/استانداری ذیربط
مدارک لازم 1-مصوبه هیئت دولت مبنی بر موافقت با شناخت روستا به عنوان شهر 2-فرم های تکمیل شده دستورالعمل تاسیس شهرداریها
قوانین و مقررات بالادستی قانون تقسیمات کشوری –قانون و دستورالعمل تاسیس شهرداریها
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیک

موافقت با تاسیس شهرداری براساس دستورالعمل های مصوب وزارت کشور

1-درخواست شورای روستا، نمایندگان مجلس و یا فرمانداری مربوطه مبنی بر صدور مجوز تأسیس شهرداری
2- ارسال درخواست به وزارت کشور جهت بررسی و اعلام نظر
3- مصوبه هیات وزیران مبنی بر شناخت روستا به عنوان شهر
4- ارسال موافقت وزارت کشور مبنی بر تأسیس شهرداری درصورت وجود شرایط لازم