پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/6r3z6m
نام دستگاه اجرایی وزارت کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اشخاص، کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیات عالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در مواد 12 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دفاتر بازرسی و پاسخ گویی به شکایات و سازمان بازرسی کل کشور
مدارک لازم 1- گزارش اعلام شده ازطرف شخص یا سازمان مانند سازمان بازرسی2- پرونده تکمیل شده3- تحقیقات اعضای گروه تحقیق که منجر به ارائه مدارک می شود.4- دریافت دفاعیات5- آرای صادر شده در مراحل رسیدگی به پرونده
قوانین و مقررات بالادستی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نظام نامه پاسخ گویی به شکایات مردم، بخشنامه معاونت توسعه و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره 35665/1801 مورخ 4/3/1382
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (ثبت شکایات در پورتال)سایر مراحل غیر الکترونیک

رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی مرتبط با وزارت کشور:فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری، بادریافت شکایت هیات های بدوی از اشخاص، کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیات عالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در مواد 12 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دفاتر بازرسی و پاسخ گویی به شکایات و سازمان بازرسی کل کشور آغاز می گردد. در خصوص شکایات مردمی دریافتی از سوی دفاتر بازرسی، چنانچه تخلف مربوطه نیازمند رسیدگی و اعلام نظر توسط واحد تخلفات اداری باشد، شکایت مذکور در اختیارآن واحد قرار می گیرد (نظام نامه پاسخ گویی به شکایات مردمی). درخصوص هریک از انواع آرای صادر شده توسط هیات های بدوی (قطعی و قابل تجدیدنظرخواهی) انجام سایر مراحل مطابق با قانون و ضوابط تخلفات اداری صورت خواهد پذیرفت.

1. دریافت شکایت 2. انجام بررسی های کارشناسی *** 3. ارسال شکایت به مراجع مربوطه (در صورتیکه شکایت در حیطه وظایف وزارت کشور باشد) 4. بررسی پاسخ های دریافتی 5. تقاضای بررسی مجدد پاسخ ارائه شده در مواردی که پاسخ دریافتی قانع کننده نباشد 6. ارائه پاسخ به شاکی ***تذکر: درصورتیکه پس از دریافت شکایت و انجام بررسی های کارشناسی، شکایت مربوطه در حوزه تخلفات اداری تشخیص داده شود، مراحل زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت: • تشکیل پرونده • جمع آوری مستندات و مدارک، انجام استعلامات در هیات های تخلفات اداری • ابلاغ موارد اتهامی • دریافت دفاعیه • تشکیل جلسه رسیدگی به شکایت و صدور حکم • ابلاغ نتیجه به متهم • بررسی تقاضای تجدیدنظر از سوی متهم درصورت ارائه درخواست ظرف مهلت قانونی و درمواردی که حکم مربوطه قابل تجدیدنظر خواهی باشد (در مرحله تجدید نظر خواهی بررسی تقاضا در هیات تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری و هیات عالی نظارت حسب مورد و تجدیدنظر خواهی از سوی متهم صورت می پذیرد) • نهایی شدن رای، صدور احکام کارگزینی و مالی مربوطه