پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات پشتیبانی ازدانشجویان غیرایرانی
آدرس وبگاه http://www.saorg.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان امور دانشجویان
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دانشجویان غیر ایرانی
مدارک لازم ارسال درخواست سازمانمعرف، مدارک هویتی، اسکن پاسپورت
قوانین و مقررات بالادستی تفاهمنامه‌های بین سازمانها و وزارت عتف،سهمیهمأموریندولتی،سفارتخانهها،نهادهایخارجیکهدرایرانفعالیتمیکنند
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

این فرآیند برای ارایه کلیه خدمات حین اشتغال به تحصیل دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاههای دولتی کشور صورت می پذیرد که به ترتیب شامل خدمات زیر خواهد بود:
• جذبوپذیرش
• استقبال (فرهنگی )
• کمکهزینهوبیمهاجتماعی
• تمدیدپاسپورت (کنسولی)
• تورهایتفریحی (فرهنگی) وجشنوارههاوآیینها

1. جذبوپذیرش
2. استقبال (فرهنگی )
3. کمکهزینهوبیمهاجتماعی
4. تمدیدپاسپورت (کنسولی)
5. تورهایتفریحی (فرهنگی) وجشنوارههاوآیینها