پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی فدراسیون ها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان
نام دستگاه مادر وزارت ورزش و جوانان
نوع خدمت
مخاطبین فدراسیون های ورزشی
مدارک لازم مستندات مربوط به برنامه های تقویم ورزشی فدراسیون
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(مراجعه حضوری)

در راستای نظارت بر عملکرد مالی فدراسیونها و دریافت بودجه های حمایتی، فدراسیون های ورزشی موظفند تقویم ورزشی سالانه خود را در پایان هر سال به معاونت ورزش قهرمانی و همگانی ارسال نموده و طی جلسات کارشناسی به تایید معاونت مورد نظر (بسته به نوع فدراسیون) برسانند. پس از تایید تقویم ورزشی موظفند مطابق با آن در طول سال برنامه های خود را اجرا نمایند و معاونت مربوطه بر حسن اجرای آنها نظارت دارد.

1-دعوت از فدراسیون جهت شرکت در جلسه دفاع از تقویم خود
2-دریافت تاییدیه یا اصلاحیه