پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات حمایت و نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و مراکز تابعه ورزشی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/Yg8BMT
نام دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان
نام دستگاه مادر وزارت ورزش و جوانان
نوع خدمت
مخاطبین فدراسیون ها، هیئت های ورزشی، انجمن های ورزشی و ..
مدارک لازم رسیدگی به تخلفات وشکایات فدراسیونها: متن شکایت و مستندات مربوطه هویت شخص متشاکی اعم از نام و نام خانوادگی و شماره تماس و آدرسارزیابی عملکرد فدراسیونها و هیاتهای ورزشی : تکمیل فرمهای ارائه شده با توجه به شاخص های موجود نحوه توزیع اعتبارات هیئت های ورز
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)-(سایر)

در این خدمت از طریق موارد زیر بر نحوه فعالیتهای فدراسیونها و کلیه مراکز تابعه ورزشی نظارت می گردد. این امور عبارتند از:1- رسیدگی به تخلفات و شکایات مطروحه از فدراسیونها که توسط دفتر ارزیابی عملکرد وزارت مورد بررسی واقع شده و جهت پاسخگویی به فدراسیونها ارجاع داده میشود. 2-ارزیابی عملکرد فدراسیونها و هیاتهای ورزشی. فرم های ارزیابی مورد تایید وزارت توسط هیئت ها و فدراسیونها تکمیل شده و ارسال می گردند و در ستاد مورد بررسی واقع می شوند. بودجه های حمایتی فدراسیونها بر اساس نتایج این ارزیابی داده می شود.3- دستورالعمل تهیه برنامه عملیاتی 5ساله فدراسیونها در ستاد تدوین شده و به فدراسیونها جهت تهیه برنامه ارسال می گردد.این برنامه جهت نظارت بر عملکرد فدراسیونها استفاده شده و در طی سال می تواند دارای بروز رسانی و بهبود باشد.4- بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد نحوه توزیع اعتبارات هیئت های ورزشی به ادارات کل استانی و فدراسیونها ابلاغ می شود.

بررسی تخلفات وشکایات دریافتی در مورد واحدهای تابعه بررسی و نظارت بر عملکرد فدراسیونها و هیاتهای ورزشی تدوین برنامه 5 ساله فدراسیونها نحوه توزیع اعتبارات هیئت های ورزشی