پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز نشر نرم افزار
آدرس وبگاه login.saramad.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. مجوز موسسه نشر دیجیتال از مرکز 2. مدارکی که دال بر حق مالکیت اثر باشد- .اجاره نامه یا قرارداد با پدید آورنده یا صاحب اثر درصورتیکه متقاضی همان صاحب اثر نباشد- 3. چهار نسخه از اصل نرم افزار درقالب چهار لوح فشرده جداگانه 4. یک نسخه اجزای محتوای اثر بر روی لوح فشرده 5. تصویر اظهارنامه ثبت شرکت یا موسسه- برای متقاضی حقوقی- 6. تصویر کارت ملی- برای متقاضی حقیقی
قوانین و مقررات بالادستی قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب دهم دی ماه 1379) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد 2و17 قانون مذکور شماره 21185/ت26089ه مورخ 1383/4/24 و ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1375/8/8 و آیین نامه اجرایی آن مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

مجوز ثبت،نشر و تکثیر نرم افزار

1-مراجعه به سایت(softreg.ir) ثبت نرم افزارو ارائه اطلاعات شخصی
2-ایجاد نام کاربری و رمزعبور برای متقاضی وارسال به رایانامه وی
-ورود به سایت ثبت نرم افزار(softreg.ir) و وارد کردن اطلاعات نرم افزار جهت ثبت
-دریافت اطلاعات توسط اتوماسیون و ثبت اطلاعات در دبیرخانه
-تحویل اصل نرم افزار و سایرمدارک به صورت پستی یاحضوری به دبیرخانه
-ثبت و آرشیو اسناد و نرم افزار ها در دبیرخانه
3-بررسی و اعلام نظر کارشناسی
-ارائه نظر کارشناسی توسط کارگروه با امضای رییس مرکز
-مشاهده مراحل پیشرفت کاراز طریق سایت
4- صدور مجوز نشر نرم افزار
5- دریافت مجوز نشر نرم افزار