پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال
آدرس وبگاه login.saramad.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای اشخاص حقوقی: 1. اساسنامه شرکت 2. روزنامه رسمی و آگهی های تغییرات 3. تقاضانامه ممهور به مهر شرکت در سربرگ رسمی شرکت 4. معرفی رسمی مدیر مسوول موسسه از طرف شرکت مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری
قوانین و مقررات بالادستی رایانه ای (مصوب دهم دی ماه 1379) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد 2و17 قانون مذکور شماره 21185/ت26089ه مورخ 1383/4/24 و ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1375/8/8 و آیین نامه اجرایی آن مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-تکمیل فرم تقاضای تاسیس موسسه وفرم اسامی پیشنهادی و فرم مشخصات مدیر و اعضاء فرم ها در سایت مرکزموجود می باشند
2-ثبت درخواست و دریافت مدارک وصدور معرفی نامه برای احراز عدم سوء پیشینه
3-بررسی عدم سوء پیشینه و اعلام نظربه مرکز
4-استعلام از حراست
5-بررسی و اعلام نظر به مرکز
6-بررسی اولیه و برگزاری آزمون تخصصی و مصاحبه درصورت نیاز
7-بررسی کارشناسی در کارگروه تخصصی
8-درخواست اساسنامه و فرمهای صورت جلسه درصورت تایید کارگروه
9-ارائه اساسنامه و فرم های صورت جلسه تهیه و تکمیل شده از روی سایت به اداره ثبت شرکتها
10-ثبت درخواست و تایید نام موسسه
11-استعلام موضوع فعالیت از وزارت ارشاد
12-تایید موضوع فعالیت به ثبت شرکتها
13-ثبت اساسنامه و ارائه به روزنامه رسمی
14-ارائه تصویر آگهی ثبت و اساسنامه ثبت شده به وزارت ارشاد
15-صدور مجوز موقت یک ساله
16- دریافت مجوز