پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تأسیس کتابخانه عمومی مسجد
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. فرم تقاضانامه امام جماعت مسجد 2. فرم اطلاعات کتابخانه های مساجد 5- برگی- 3. فرم اطلاعات شخصی کتابداران 4. فرم درخواست عضویت کتابخانه در سیستم 5. یک قطعه عکس - کتابدار- 6. تصویر شناسنامه- کتابدار-
قوانین و مقررات بالادستی (ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه 1375/8/8و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-اعلام درخواست تاسیس کتابخانه
2-بررسی و تشکیل پرونده
3-بازدید از محل توسط مسئول کتابخانه (درصورت نیاز)
4-ارائه فرمها به متقاضی جهت تکمیل
5-تکمیل و ارائه فرم ها ومدارک مورد نیاز به دبیرخانه
6-ارسال فرم های تکمیل شده به ستاد و تهیه کپی و بایگانی آنها در دبیرخانه استان
7-تعیین ظرفیت در سطح منطقه
8-ثبت اطلاعات ودرجه بندی کتابخانه
9-تایید درخواست عضویت
10-صدور پروانه عضویت
11-تحویل پروانه عضویت به امام جماعت و اخذ رسید
12-دریافت پروانه عضویت