پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تکمیل فرم درخواست اجرای دوره های آموزشی علمی - کاربردی ویژه متقاضیان جدید 2. فرم مشخصات مدرس دوره های علمی -کاربردی مرتبط با دوره های درخواستی- به ازاء هر رشته درخواستی سه استاد معرفی می گردد-
قوانین و مقررات بالادستی (بند 30 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه صدور مجوزدوره های علمی -کاربردی مصوب مورخه 85/12/12 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز راه اندازی، تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی حوزه فرهنگ و هنر

1-مراجعه به سایت دانشگاه جامع توسط کد عبور مربوطه و تکمیل فرمها و گرفتن پرینت بعد ازفراخوان پذیرش دانشجو
2-بررسی فرمهای دریافت شده جهت تایید رشته ها و ارسال به واحد استانی دانشگاه
3-بررسی فرمهای دریافت شده جهت تایید
4-ارائه درخواست به همراه فرمها به واحد علمی کاربردی
5-بررسی تمدید و توسعه رشته های درخواست شده با توجه به سابقه اجرایی مرکز مجری
6-تایید نهایی درخواستها وامضاء و مهر فرمها
7-ارائه نامه خطاب به معاونت آموزشی دانشگاه جامع به مجری، جهت تحویل به واحد استانی دانشگاه جامع مستقر در استان مربوطه همراه با فرمهای مهر وامضا شده
8-ارائه نامه خطاب به معاونت آموزشی دانشگاه جامع به واحد استانی دانشگاه جامع مستقر دراستان مربوطه و دریافت رونوشت نامه جهت پیگیری