پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی درشهرستان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تکمیل فرم درخواست اجرای دوره های آموزشی علمی - کاربردی ویژه متقاضیان جدید 2. تکمیل فرم مشخصات مدرس دوره های علمی - کاربردی مرتبط با دوره های درخواستی- به ازاء هر رشته درخواستی سه استاد معرفی می گردد- 3. تکمیل فرم کلیات نیاز سنجی ،طرح جامع آموزشی و دلیل توجیهی اجرای دوره های علمی- کاربردی مورد تقاضا 4. مجوز موسسه فرهنگی هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قوانین و مقررات بالادستی (بند 30 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه صدور مجوزدوره های علمی -کاربردی مصوب مورخه 85/12/12 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز راه اندازی، تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی حوزه فرهنگ و هنر

1-ارائه درخواست به همراه مجوزموسسه فرهنگی و هنری به اداره کل استان
2-ثبت درخواست توسط دبیرخانه استان و بررسی اولیه و استعلام از مرکز
3-ثبت درخواست توسط دبیرخانه وارائه پاسخ به استان
4-ارائه درخواست به واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی جهت دریافت فرمهای لازم
5-ارئه فرم های مربوطه به اداره کل استان جهت تکمیل توسط متقاضی پس از بررسی و تایید
6-ارائه فرمها به متقاضی جهت تکمیل
7-تکمیل فرمها و ارائه به اداره کل استان به همراه مدارک وفرمهای مربوطه
8-بررسی فرمها و سوابق ارسال شده وتشکیل پرونده
9-بازدید از فضای آموزشی معرفی شده
10-ارسال پرونده به همراه فرمهای مربوطه جهت تایید نهایی
11-تهیه و ارسال موافقتنامه به معاونت آموزشی دانشگاه پس ازبررسی نهایی به همراه مدارک وفرمهای مربوطه
12-دریافت رونوشت نامه ارسالی به معاونت آموزشی دانشگاه جامع جهت ارائه به متقاضی
13-دریافت رونوشت نامه ارسالی به معاونت آموزشی دانشگاه جامع جهت پیگیری