پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تکمیل فرم درخواست اجرای دوره های آموزشی علمی - کاربردی ویژه متقاضیان جدید 2. تکمیل فرم مشخصات مدرس دوره های علمی - کاربردی مرتبط با دوره های درخواستی- به ازاء هر رشته درخواستی سه استاد معرفی می گردد- 3. تکمیل فرم کلیات نیاز سنجی ،طرح جامع آموزشی و دلیل توجیهی اجرای دوره های علمی- کاربردی مورد تقاضا
قوانین و مقررات بالادستی (بند 30 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه صدور مجوزدوره های علمی -کاربردی مصوب مورخه 85/12/12 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز راه اندازی، تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی حوزه فرهنگ و هنر

1-ارائه درخواست به دفتر آموزش وتوسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
2-ثبت درخواست توسط دبیرخانه وبررسی اولیه
3-ارائه پاسخ به استان
4-ارسال درخواست به واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی جهت دریافت فرمهای مربوطه
5-ارئه فرم های مربوطه به اداره کل استان جهت تکمیل پس ازبررسی و تایید
6-تکمیل فرمها و ارائه به واحد علمی – کاربردی به همراه فرمهای مربوطه
7-بررسی فرمها و سوابق ارسال شده وتشکیل پرونده
8-بازدید از فضای آموزشی معرفی شده
9-تهیه موافقتنامه پس از بررسی نهایی
10-امضای موافقتنامه جهت پذیرش دانشجو
11-ثبت و ارسال موافقتنامه به معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی –کاربردی به همراه مدارک و فرمهای مربوطه
12-دریافت رونوشت نامه ارسالی به معاونت آموزشی دانشگاه جامع جهت پیگیری