پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات کارت صلاحیت تدریس
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. فرم "ک" 2. اصل فیش بانکی مدارک تکمیلی 1. گواهی عدم اعتیاد 2. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی (قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی،موسیقی،نمایشی و سنتی

1-ارائه درخواست
2-ثبت درخواست و ارائه فرم"ک" جهت تکمیل و شماره حساب جهت واریز وجه
3-تکمیل فرم و ارائه فیش بانکی
4-تایید و مهر فرم وارائه فیش
5-تشکیل پرونده و ارسال به دفترآموزش در صورت کامل بودن
6-برگزاری آزمون تخصصی واعلام نتیجه به استان
7-استعلام از اداره کل حراست ومعرفی متقاضی به مراکزمربوطه جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه درصورت قبولی در آزمون
-مراجعه جهت دریافت گواهی
-ارسال تاییدیه های کتبی به دفتر آموزش
-ارائه گواهی عدم اعتیاد وعدم سوء پیشینه به متقاضی توسط بهداشت وسجل کیفری
-بررسی صلاحیت متقاضی و اعلام نظر کتبی توسط حراست
8-دریافت و ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
9-بررسی و صدور کارت صلاحیت تدریس و ارائه به آموزشگاه یا متقاضی به انضمام نامه
10-دریافت مجوز