پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز توسعه و تمدید دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست 2. تصویر مجوز تاسیس مراکزمهارت آموزی-آموزشگاهها موسسات فرهنگی و هنری بنیادها- 3. تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی و هنری 4. تصویر سند مالکیت یا اجاره 5. تصویر آخرین روزنامه رسمی 6. تصویر مجوز تاسیس برای هنرستانهای غیر دولتی 7. معرفینامه از آموزش و پرورش برای هنرستانهای غیر دولتی 8. تصویر مدرک تحصیلی مدیر مسئول آموزشگاه و مربیان و مدرسان
قوانین و مقررات بالادستی (مصوبه سیاستها، حدود و وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور شماره 1799/دش تاریخ 1380/6/10 جلسه 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1380/5/23و اصلاحیه مصوب جلسه 513 مورخه 1381/12/20 همان شورا)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز راه اندازی و توسعه دوره های آموزشی مهارتی

1-ارائه درخواست و مدارک به دبیرخانه استان
2-ارائه فرمهای لازم به متقاضی
3-تکمیل و ارائه فرم ها
4-انجام بازدید از مکان موسسه وتکمیل فرم امکان سنجی
5-ارسال پرونده به کمیته اجرایی درصورت تایید فضای آموزشی و کامل بودن پرونده
6- تشکیل جلسه و بررسی پرونده
7-تهیه صورتجلسه و ارائه نتیجه به کارشناس مربوطه
8-معرفی متقاضی به دفتر آموزش جهت شرکت در دوره آموزشی

9-برگزاری دوره بازآموزی و آزمون مرتبط بانوع فعالیت آموزشگاه برای مدیر آموزشگاه وصدور گواهینامه مربوطه و ارسال به اداره
کل استان
10-ارائه گواهی مربوطه به متقاضی وصدور مجوز توسعه ویا تمدید دوره آموزشی مورد نظر
11-دریافت مجوز توسعه و یاتمدید دوره آموزشی