پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه صلاحیت هنری- هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. نامه درخواست متقاضی 2. فرم تکمیل شده مشخصات فردی 3. دو قطعه عکس پرسنلی 4. تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی 5. تاییدیه اداره کل حراست 6. نمونه کار در قالب لوح فشرده
قوانین و مقررات بالادستی (ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه 461 مورخه 1379/2/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره 1 ماده 3 سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب 78/11/26 همان شورا)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

صدور پروانه اجرای نمایش

1-ارائه نامه درخواست
2- ثبت و ارجاع درخواست متقاضی
3-ارائه فرم مشخصات فردی به متقاضی جهت تکمیل
4-تکمیل و ارائه فرم به همراه دوقطعه عکس، تصویر شناسنامه وکارت ملی و نمونه کار در قالب لوح فشرده به شورا
5-مراجعه به اداره کل حراست جهت دریافت تاییدیه
6-بررسی و اعلام نظر کتبی
7-دریافت نظر اداره کل حراست
8-دریافت و بررسی مدارک و اعلام نظر
9-صدور پروانه صلاحیت هنری درصورت نظر مثبت شورا
10-دریافت پروانه صلاحیت هنری