پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تکمیل فرم ثبت نمایشنامه 2. تکمیل فرم اجرای نمایش 3. نامه درخواست مدیریت تماشاخانه 4. سه نسخه از نمایشنامه 5. موافقت کتبی نویسنده ،مترجم ،شاعر ،ناشر برحسب لزوم
قوانین و مقررات بالادستی (ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه 461 مورخه 1379/2/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره 1 ماده 3 سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب 78/11/26 همان شورا)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

صدور پروانه اجرای نمایش

1-درخواست از مدیریت تماشاخانه برای اجرای نمایش
2-ارائه نامه درخواست به اداره کل هنرهای نمایشی به همراه سه نسخه از نمایشنامه
3-ثبت درخواست
4-تکمیل فرم ثبت نمایشنامه توسط نویسنده یا کارگردان
5-ارجاع درخواست به همراه مدارک به شورا
6-مطالعه نمایشنامه توسط کارشناسان شورا و تنظیم صورت جلسه
7-تشکیل جلسه اعلام نتیجه با حضورکارگردان و درصورت لزوم نویسنده
8-ارائه نامه درخواست به اداره کل هنرهای نمایشی جهت صدور پروانه اجرای نمایش در مکان،زمان و تعداد اجرای مشخص
9-ثبت درخواست
10- تکمیل فرم اجرای نمایش توسط کارگردان
11-ارجاع درخواست به شورا
12-دیدن آخرین تمرین گروه نمایش توسط کارشناسان شورا با هماهنگی مدیریت تماشاخانه وتنظیم صورت جلسه
13-تهیه پروانه اجرا
14-صدور پروانه اجرای نمایش
15-دریافت پروانه اجرای عمومی نمایش