پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. استعلام کتبی گمرک 2. تصویر اثر مربوطه 3. در صورت عدم تشخیص کارشناسان گمرک به مرکز هنرهای تجسمی ارجاع می شود.
قوانین و مقررات بالادستی (به استناد بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و بند دال آیین نامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری مصوبه 15570/ت 28860 ه هیات وزیران مورخ 1382/4/11 )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

1-ارائه درخواست بانضمام قبض گمرکی
2-ثبت درخواست و ارائه
3- ارائه فرم اظهار نامه به متقاضی
4-تکمیل و ارائه فرم اظهار نامه
5-مراجعه وانجام بازدید از آثار مستقر در گمرک و اعلا م نظر کارشناسی
6-امضاء نامه مجوز در صورت مثبت بودن گزارش نتیجه بازرسی
7-ثبت و ارائه نامه مجوز
8-دریافت مجوز