پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات جرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از 500 نفر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم: درخواست از طرف مدیر عامل شرکت یا موسسه چند منظوره- دارای مجوز تهیه ،تولید و تکثیر آثار صوتی از دفتر موسیقی -به همراه تقاضانامه مدیر سالن و سرپرست گروه موسیقی- که قبلا به ثبت رسیده است -با ذکر مشخصات ذیل در هر سه نامه: 1. نام گروه ، سرپرست گروه ، شماره و تاریخ ثبت پرونده گروه 2. نام خواننده- درصورت باکلام بودن- 3. مکان ، تاریخ ، ساعت و تعداد اجرا 4. ظرفیت سالن 5. نام شرکت و مدیرعامل
قوانین و مقررات بالادستی (به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ 1379/7/7 مصوب وزارت ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی

1-ارائه درخواست از طرف مدیر عامل شرکت (یا موسسه چند منظوره) به همراه تقاضانامه مدیر سالن و سرپرست گروه موسیقی
2- ثبت درخواست
3- استعلام از حراست
4-بررسی و اعلام نظر
5اطلاع رسانی به متقاضی جهت ارائه پوستر و بروشور(در صورت مثبت بودن پاسخ استعلام)
6-تکمیل فرم اعلام وضعیت اطلاع رسانی، فرم تعهد درخصوص مندرجات طرح پوستر و ارائه پوستر و بروشور جهت تایید
7-تایید طرح پوستر و بروشور و صدور مجوز اجرای موسیقی به نام شرکت
8-ثبت مجوز
9-دریافت مجوز