پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست مجوز فعالیت گروه موسیقی 2. یک حلقه لوح فشرده از اجرای گروه با کیفیت مطلوب 3. برگ رسید فرم بانک اطلاعات هنرمندان موسیقی کشور 4. عکس جمعی از گروه با سازهای مربوطه 5. طرح پوستر و بروشور
قوانین و مقررات بالادستی (به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ 1379/7/7 مصوب وزارت ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی

1-ارائه فرم درخواست مجوز فعالیت گروه موسیقی، به همراه یک حلقه لوح فشرده تصویری از اجرا(شامل حداقل یک قطعه)
2-دریافت و ارائه لوح فشرده تصویری ،توسط دبیرخانه به شورای موسیقی برای بررسی
3-بررسی صلاحیت فنی گروه ازسوی کارشناسان موسیقی
4- تایید صلاحیت فنی گروه(در صورت مثبت بودن نظر شورا)
5-ارائه دو نسخه از متن مورد نظر جهت اجرا
6-دریافت و ارائه متن توسط دبیرخانه به شورای شعر برای بررسی
7-بررسی وکارشناسی متن
8-اعلام تاییدیه صلاحیت فنی و محتوایی متن(در صورت مثبت بودن نظرشورا)
9-تکمیل و ارائه فرم درخواست کارشناسی اجرای صحنه ای به همراه یک حلقه لوح فشرده تصویری و یا صوتی(شامل کلیه قطعات اجرایی مورد نظر گروه) و تکمیل فرم بانک اطلاعات هنرمندان موسیقی کشور و عکس جمعی از گروه با سازهای مربوطه
10-بررسی فنی قطعات مورد نظر وتعیین درجه هنری گروه
11-درج صلاحیت فنی گروه و ثبت درپرونده
12-فرآیند صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای(کنسرت) طبق نمودارمربوطه برحسب ظرفیت سالن