پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. نامه درخواست متقاضی 2. تقاضانامه شرکت- شرکت نامه- 3. نامه از اداره ثبت شرکتها برای شرکت تک منظوره 4. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع آثار صوتی 5. تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل 6. تصویرکارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلی مدیر عامل 7. چاپ و ارائه آگهی تاسیس موسسه در روزنامه رسمی مدارک تکمیلی 1. آگهی تاسیس موسسه و شماره ثبت 2. گواهی عدم اعتیاد 3. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی (به استناد بند های 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه نحوه صدور مجوز مؤسسات، شرکت ها و مراکز تهیه، تولید وتکثیر آثار صوتی مورخ 1379/7/7 مصوب وزارت ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-ارائه درخواست به همراه مدارک
2-تشکیل پرونده درصورت تکمیل بودن مدارک و دارا بودن شرایط وارسال به دفتر موسیقی جهت تایید
3-بررسی مدارک ،سوابق هنری ،تخصصی و اعلام به اداره کل استانها
4-اعلام به متقاضی جهت ارائه نام به اداره ثبت شرکت ها
5-ارائه درخواست برای تعیین نام در اداره ثبت شرکت
6-استعلام پرونده متقاضی ازدفتر موسیقی که در آن نام موسسه و نوع فعالیت تعیین شده است
7-ارائه پاسخ اداره ثبت شرکتها به دفتر موسیقی
8-استعلام از اداره کل حراست
9-معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی های عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه و استعلام ازاداره اماکن درخصوص مکان موسسه
- مراجعه متقاضی به مرکزبهداشت و اداره سجل کیفری جهت دریافت گواهی های مذکور
- بررسی و صدور گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه به نام متقاضی وارسال به اداره کل حراست
- بازدید از مکان موسسه توسط اداره اماکن و ارسال پاسخ استعلام
10-دریافت نظرات و اعلام نظر کتبی
11-ارائه نتایج به دفتر موسیقی
12-پاسخ به اداره ثبت شرکتها
13-ارائه شماره ثبت موسسه برای تاسیس موسسه تک منظوره و معرفی متقاضی به روزنامه رسمی
14-مراجعه به روزنامه رسمی
15-درج آگهی تاسیس
16-ارائه آگهی چاپ شده تاسیس موسسه به دفتر موسیقی
17-صدور مجوز شش ماهه تاسیس موسسه
18-ارائه مجوز به متقاضی
19-دریافت مجوز شش ماهه تاسیس موسسه