پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست افزایش رشته -طرح درس-
قوانین و مقررات بالادستی (بند 17 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه و ضوابط تاسیس آموزشگاههای سینمایی سمعی و بصری مورخ 1377/12/26 مصوب وزارت ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

1-ارائه درخواست افزایش رشته
2-ثبت درخواست متقاضی
3-بررسی کامل بودن پرونده متقاضی
4-بررسی عدم تخلف پرونده متقاضی
5-بررسی میزان عملکرد متقاضی
6-اعلام به متقاضی برای ارائه طرح درس در صورت تایید نهایی
7-تکمیل و ارائه فرم طرح درس ومشخصات مدرسین برای رشته موردتقاضا
8-بررسی جهت تایید طرح درس و مشخصات مدرسین
9-تجهیز مکان برای رشته مورد نظر
10-بازدید از مکان و تجهیزات
11-موافقت با افزایش رشته در قالب مجوزجدید آموزشگاه
12-ثبت و ارائه مجوز جدید
13-دریافت مجوز