پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست کتبی متقاضی و تاییدیه از بالاترین مقام سازمان به عنوان مسئول و ناظر
قوانین و مقررات بالادستی (قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1373/11/23 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیئت وزیران به شماره 499/ت/14906ه مورخ 1374/1/21)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز استفاده از تجهیزات ماهواره

1-ارائه درخواست کتبی بالاترین مقام
2-ثبت درخواست
3-دریافت درخواست و بررسی های لازم
4-استعلام از بالاترین مقام اجرایی سازمان یا متقاضی
5-بررسی و اعلام نظر
6-دریافت نتیجه استعلام
7-بررسی و صدور موافقت نامه نود و یک روزه به انضمام پرسشنامه مربوطه جهت تکمیل،پس از تایید
8-دریافت وتکمیل پرسشنامه توسط بالاترین مقام سازمان
9-دریافت و بررسی و ارسال پرسشنامه به وزارت اطلاعات - اگر پس از پانزده روزجواب ندهد پاسخ مثبت می باشد
10-انجام بازدید کارشناس دفتر همکاریهای سمعی بصری یا کارشناسان ادارات ارشاد استانها
11-صدور مجوز دو ساله در صورت تایید درمرحله قبل
12-دریافت مجوزاستفاده از تجهیزات ماهواره