پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست کتبی متقاضی 2. تصویر سند زمین مورد نظر - در صورت داشتن ملک- 3. کروکی و نقشه مقیاس 1.2000 زمین مذکور ممهور به مهر شهرداری منطقه 4. تصویر از همه صفحات شناسنامه متقاضی و کارت ملی 5. فرم تکمیل شده پرسشنامه که در اختیار متقاضی قرار می گیرد 6. طرح توجیهی ساخت سینما
قوانین و مقررات بالادستی (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تصویب نامه هیات وزیران شماره 7/61120 مورخ 1345/9/8 و آیین نامه ایجاد سالن های نمایش فیلم های 16 میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مورخ 1369/09/09 مصوبه وزارت ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه افتتاح و بهره برداری از سالن سینما

1-ارائه تقاضا
2-دریافت و ثبت درخواست کتبی متقاضی توسط دبیرخانه
3-معرفی متقاضی به شهرداری یا سازمان زمین شهری در صورت نداشتن زمین مناسب
4-تکمیل پرسشنامه وارائه مدارک
5-بررسی مدارک و تشکیل پرونده
6-بازدید زمین توسط کارشناس
7-دریافت پرونده و بررسی شرایط زمین
8-بازدید زمین و تنظیم صورت جلسه
9-صدور موافقت اصولی (مرحله اول)در صورت تایید
10-ارائه نقشه ها وطرحهای اجرایی
11-تشکیل جلسه بررسی نقشه ها و تنظیم صورتجلسه
12-صدور موافقت اصولی(مرحله دوم)در صورت تایید نقشه
13-مهر نمودن نقشه ها ومعرفی متقاضی به شهرداری جهت صدورپروانه ساخت
14-دریافت موافقت اصولی و نامه شهرداری و نقشه های مهر شده