پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 3× 1. شش قطعه عکس 4 2. رونوشت تمام صفحات شناسنامه 3. رونوشت آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های روزنامه نگاری وگرافیک مطبوعاتی 4. کارت پایان خدمت ویک رونوشت از آن- برای آقایان 5. ارائه مدارک ،تصاویر یا مستندات از تجارب وسوابق کار حرفه ای متقاضی مدارک لازم متقاضی- موسسه: 1. تصویر مجوز فعالیت موسسه 2. تصویر ثبت روزنامه رسمی و تغییرات آن 3. تصویر اساسنامه مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم سوء پیشینه 2. گواهی عدم اعتیاد 3. گواهی اماکن
قوانین و مقررات بالادستی (بند 17و22 ماده2 قانون اهداف و وظایف وزارت و ماده 10مصوبه 483 مورخ 80/5/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل ضوابط صدور پروانه فعالیت و نظارت بر آموزشگاه های آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ 83/12/25 )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

حذف شد

1-ارائه درخواست تاسیس اموزشگاه توسط متقاضی
2-ثبت درخواست وتشکیل پرونده
3-ارائه فرمهای لازم جهت تکمیل پرونده
4-تکمیل فرم ها
5-مراجعه به مراکز مربوط جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
6-صدور گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه به نام مدیرمسئول
7- ارائه گواهی ها و مدارک مورد نیاز
8-بررسی پرونده واعلام نظر در شورای نظارت استان
9-دریافت وثبت پرونده
10-بررسی وصدور موافقت اصولی(درصورت تایید شورای نظارت)
11-تامین امکانات وتجهیزات و مربیان لازم برای برگزاری دوره های آموزشی(درفرصت شش ماهه)
-بررسی تجهیزات و صلاحیت مربیان
-بررسی محل آموزش
12-موافقت با برگزاری آزمایشی دوره اموزشی تا سقف یکسال (در صورت تایید تجهیزات و محل آموزش وصلاحیت مربیان)
13-برگزاری حداقل یک دوره آموزشی درفرصت یکساله) و ارائه گزارش)
14-بررسی کیفیت آموزشی و صدور رای
15-صدور مجوز دایم ویا مدت معین وصدور کارت برای مدیر مسوول وآموزش ( درصورت تایید شورای نظارت مرکزی)
16-دریافت مجوز
1-ارائه درخواست تاسیس اموزشگاه توسط متقاضی
2-ثبت درخواست وتشکیل پرونده
3-ارائه فرمهای لازم جهت تکمیل پرونده
4-تکمیل فرم ها
5-مراجعه به مراکز مربوط جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
6-صدور گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه به نام مدیرمسئول
7- ارائه گواهی ها و مدارک مورد نیاز
8-بررسی پرونده واعلام نظر در شورای نظارت استان
9-دریافت وثبت پرونده
10-بررسی وصدور موافقت اصولی(درصورت تایید شورای نظارت)
11-تامین امکانات وتجهیزات و مربیان لازم برای برگزاری دوره های آموزشی(درفرصت شش ماهه)
-بررسی تجهیزات و صلاحیت مربیان
-بررسی محل آموزش
12-موافقت با برگزاری آزمایشی دوره اموزشی تا سقف یکسال (در صورت تایید تجهیزات و محل آموزش وصلاحیت مربیان)
13-برگزاری حداقل یک دوره آموزشی درفرصت یکساله) و ارائه گزارش)
14-بررسی کیفیت آموزشی و صدور رای
15-صدور مجوز دایم ویا مدت معین وصدور کارت برای مدیر مسوول وآموزش ( درصورت تایید شورای نظارت مرکزی)
16-دریافت مجوز