پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی
آدرس وبگاه http://www.e-rasaneh.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست از طرف سازمان دولتی
قوانین و مقررات بالادستی (بند 5 ماده 2 قانون وظایف وزارت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 65/12/12 و بخشنامه شماره 65199 نهاد ریاست جمهوری مورخ 78/12/18)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی

1-ارائه درخواست کتبی
2-دریافت وثبت درخواست
3-تعیین نحوه چاپ
4-تایید آگهی وتعیین روزنامه جهت چاپ آگهی
5-ثبت اطلاعات نهایی در رایانه وارائه شماره پیگیری به سازمان دولتی
6-چاپ آگهی درروزنامه
7-دریافت آگهی چاپ شده از طرف روزنامه و محاسبه مبلغ مورد نظر
8-تهیه گواهی ارزش چاپ
9-امضای گواهی ارزش چاپ
10-ارسال گواهی ارزش چاپ به نشریه
11-ارائه گواهی ارزش چاپ به سازمان متقاضی
12- دریافت گواهی ارزش چاپ و پرداخت وجه آگهی به نشریه