پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. نامه استعلام اداره ثبت شرکتها 2. طرح جامع و کامل توزیع- برنامه کاری 3. مدارک شخصی مدیر عامل ،شامل: چهار قطعه عکس؛ تصویر صفحه نخست شناسنامه؛ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت- برای آقایان - تصویر آخرین مدرک تحصیلی؛ تصویر کارت ملی 4. اجاره نامه دفتر و انبار شرکت ویا سند مالکیت مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم سوء پیشینه 2. گواهی عدم اعتیاد
قوانین و مقررات بالادستی (آیین نامه توزیع وفروش نشریات مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﻼم اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ رد ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
2-درﻳﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ
3-اراﺋﻪ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
4-اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه وﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
5-ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
6-ﺑﺎزدﻳﺪ ازﻣﺤﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
7-اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اداره
8-ﺑﺮرﺳﻲ وﺻﺪور رای
9-اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮای ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد و ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
10-ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات
11-اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
12-ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ
13-درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ
14-اراﺋﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه وآﮔﻬﻲ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ
15-ﺛﺒﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه
16-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺮﻳﺎت
17-ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز
18-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز