پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانة فعالیت دفتر نشریه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تقاضا نامه 2. تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر نشریه 3. دو قطعه عکس مدیر مسئول نشریه 4. تصاویر شناسنامه و کارت ملی مدیر مسؤول ،و کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت- برای آقایان 5. تصویر مجوز نشریه
قوانین و مقررات بالادستی (فصل 5 قانون مطبوعات مصوب مورخ 64/12/22 و اصلاحیه های بعدی و فصل 2 آئین نامه قانون مطبوعات)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
2- درﻳﺎﻓﺖ وﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
3-ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک
4-ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
5-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اداره
6-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻓﺘﺮﻧﺸﺮﻳﻪ درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
7-ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز
8-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز