پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی
آدرس وبگاه http://www.e-rasaneh.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. نامه درخواست از سوی بالاترین مقام مسئول دستگاه درخواست کننده با مهر و امضا ء 2. تکمیل فرم ارزیابی ضرورت انتشار نشریات- فرم الف - یا فرم ارزیابی ضرورت انتشار سایر آثار چاپی- فرم ب- بر حسب مورد به همراه مهر و امضاء بالاترین مقام مسئول دستگاه درخواست کننده
قوانین و مقررات بالادستی (ماده 1 و 16 آیین نامه چاپ وصحافی مطبوعات دولتی(مطابق اعلام معاونت))
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ازﺳﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
3-ارﺳﺎل ﻓﺮم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺿﺮورت اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎرﭼﺎﭘﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
4-ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ارزﻳﺎﺑﻲ واراﺋﻪ آن
5-ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮم ارزﻳﺎﺑﻲ واراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
6-ﺑﺮرﺳﻲ وﺻﺪور رای
7-ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﺼﻮﺑﻪ
8-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ازاﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﻲ
9-ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره وﺗﺎرﻳﺦ وارﺳﺎل آن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
10-درﻳﺎﻓﺖ اﺑﻼﻏﻴﻪ