پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز انتشار نشریه داخلی
آدرس وبگاه http://www.e-rasaneh.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک مورد نیاز مدیر مسئول برای صدور مجوز: 1. دوقطعه عکس پرسنلی سال جاری پشت نویسی شده و همانند 2. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی 3. تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی 4. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت - برای آقایان 5. فرم پرسش نامه تکمیل شده مدارک مورد نیاز صاحب امتیاز- شخصیت حقوقی- برای صدور مجوز: 1. تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی 2. تصویر مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب، تشکل های صنفی، انجمن ها و غیره 3. تصویر آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی 4. نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز با معرفی مدیر مسئول نشریه 5. مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی مدارک تکمیلی: 1. اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای مدیر مسئول
قوانین و مقررات بالادستی (فصل 5 قانون مطبوعات مصوب مورخ 64/12/22 و اصلاحیه های بعدی - مورخ سالهای 65، 84، 79، 77 و فصل 2 آیین نامه قانون مطبوعات)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری

1- اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ
2-اراﺋﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ
3-اراﺋﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
4-ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﻤﻮدن ﻛﭙﻲ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
5-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
6-ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ورود اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﻜﻪ
7-اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
8- ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻮز وﺛﺒﺖ درﺷﺒﻜﻪ
9-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز
10-ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز
11-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز