پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز برگزاری دوره آموزشی، نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. نامه درخواست مدیرعامل یا مدیر مسؤول 2. فهرست برنامه های آموزشی با مهر و امضای مدیر عامل یا مدیر مسؤول برای برگزاری دوره های آموزشی 3. مجوز از سازمان توسعه تجارت برای برگزاری نمایشگاه 4. تصویر مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی یا موسسه فرهنگی وهنری مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. نامه درخواست مدیرعامل یا مدیر مسؤول 2. فهرست برنامه های آموزشی با مهر و امضای مدیر عامل یا مدیر مسؤول برای برگزاری دوره های آموزشی 3. مجوز از سازمان توسعه تجارت برای برگزاری نمایشگاه 4. تصویر مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی یا موسسه فرهنگی وهنری
قوانین و مقررات بالادستی (بندهای 21و22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبصره 2 ماده 4 مصوبه "سیاست ها، وظایف، و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزشگاههای آزاد کشور" مورخ 1380.5.23 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

حذف شد

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
2-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
3-ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺮح و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ رد
4-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز درﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ
5-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز
6-ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز