پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز انجام پژوهشهای میدانی بازاریابی تبلیغاتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. نامه درخواست با مهر و امضای مدیر عامل شرکت یا مدیر مسئول کانون 2. مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت یا کانون تبلیغاتی 3. دونمونه پرسشنامه مورد عمل
قوانین و مقررات بالادستی (قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

حذف شد

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
2-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
3-ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ واراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ رد
4-اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ
5-ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ
6-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز درﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
7-ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز
8-اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
9-درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺮﺷﺪه وﻣﺠﻮز