پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی
آدرس وبگاه http://emojavez.ir/ssaksite/main.do
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای اشخاص حقیقی: 1. نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب تابلو با مهر و امضای صاحب جواز کسب 2. دو نسخه رنگی طرح تابلو در کاغذ A4 ممهور به مهر و امضای صاحب جوازکسب 3. تصویر جواز کسب یا معرفی نامه از اتحادیه مربوطه مبنی بر بدون اشکال بودن نصب تابلو 4. مجوز از طرف شرکت و یا نمایندگی مربوطه در مورد واحدهای صنفی که درتابلوی آنها نام و نشان تجاری شرکت های داخلی یا خارجی درج می شود مدارک لازم برای اشخاص حقوقی: 1. نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب تابلو با مهر و امضای مدیرعامل شرکت 2. دو نسخه رنگی طرح تابلو در کاغذ A4 با مهر و امضای مدیر عامل شرکت 3. آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 4. مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت یا موسسه 5. مجوز ثبت نمایندگی در وزارت بازرگانی و سایر مراجع ذیربط قانونی برای شرکتهایی که در طرح تابلوی آنها نام یا نشان تجاری خارجی تبلیغ شود
قوانین و مقررات بالادستی (قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه -مصوب مورخ 1358.9.14 مجلس شورای اسلامی- و آیین نامه اجرایی آن -مصوب مورخ 78.2.19 هیات وزیران- و دستورالعمل اجرایی ذیربط-مصوب مورخ 82.4.1 کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور-)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب

1-ارائه درخواست به همراه سایرمدارک مورد نیاز
2-دریافت مدارک و ثبت
3-بررسی کارشناسی طرح و ارائه پیشنهاد تصویب یا رد
4-اعلام نظر نهایی درخواست
5-مهر نمونه های طرح درصورت تایید
6-امضای مجوز درقالب نامه و طرح مربوطه
7-ثبت مجوز
8-ارائه یک نسخه از طرح و مجوزبه متقاضی
9-دریافت طرح مهرشده و مجوز