پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1- چهار نسخه رنگی طرح تبلیغاتی در کاغذA4با مهر و امضای مدیر عامل شرکت 2-. آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی برحسب مورد 3- مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت یا موسسه برحسب مورد 4-معرفی مجری تبلیغاتی شرکت که از اداره کل ارشاد استان مجوز تبلیغات دریافت کرده باشد 5- مجوز ثبت نمایندگی در مراجع ذیربط قانونی برای شرکتهایی که در طرح تبلیغاتی آنها نام یا نشان تجاری خارجی تبلیغ شو
قوانین و مقررات بالادستی (بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت و 1-دستورالعمل اجرایی "تبلیغات شهری-محیطی-و مواد 10-15 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی" -مصوب مورخ 85.3.17 جلسه کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور2-و دستورالعمل اجرایی "نحوه صدور و انتشار برگه های تبلیغاتی یا آگهی نامه توسط کانون های آگهی و تبلیغاتی" -مصوب مورخ 82.5.12 کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
2-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
3-ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺮح و اراﺋﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ رد
4-اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ
5-ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدرﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ
6-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز درﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
7-ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز
8-اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﻃﺮح و ﻣﺠﻮزﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
9-درﻳﺎﻓﺖ ﻃﺮح ﻣﻬﺮﺷﺪه و ﻣﺠﻮز