پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1- نامه درخواست 2- دو نمونه از آثار و اقلام مورد نظر 3-مدارک ومستندات قانونی فعالیت شرکت
قوانین و مقررات بالادستی (بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه خروج محصولات فرهنگی و هنری مصوب هیات وزیران - شماره 15570 .ت 28860 .ه مورخ 1382/4/11 )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
2-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
3-ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ آﺛﺎر و اﻗﻼم واراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ رد
4-اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ
5-ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺛﺎر و اﻗﻼم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ
6-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز درﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ و آﺛﺎر و اﻗﻼم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
7-ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻮز
8-اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از آﺛﺎر و اﻗﻼم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
9-درﻳﺎﻓﺖ آﺛﺎر و اﻗﻼم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻬﺮﺷﺪه و ﻣﺠﻮز