پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1- ارائه درخواست به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مبدا با امضای صاحب امتیاز 2-پروانه فعالیت کانونهای ارائه کننده و دریافت کننده نمایندگی 3-معرفی نامه از اداره مقصد برای صحت مجوز کانون
قوانین و مقررات بالادستی (آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی- مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358و دستورالعمل ایجاد شعبه و نمایندگی برای کانونهای تبلیغاتی- مصوبات جلسات 16 و 17 کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ واراﺋﻪ آن ﺑﻪ اداره ﻛﻞاﺳﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ
3-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
4-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮدرﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن اﻋﻄﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
5-اﻣﻀﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ(در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت)
6-ﺛﺒﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم آن ﺑﻪ اداره ﻛﻞاﺳﺘﺎن ﻣﺒﺪا
7-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪاﻋﻄﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ دراﺳﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ