پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1-ارائه درخواست به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با امضای صاحب امتیاز 2-پروانه فعالیت کانونهای ارائه کننده و دریافت کننده نمایندگی 3- سابقه فعالیت هر دوکانون
قوانین و مقررات بالادستی (آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی- مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358و دستورالعمل ایجاد شعبه و نمایندگی برای کانونهای تبلیغاتی- مصوبات جلسات 16 و 17 کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

1- ارائه درخواست و پروانه فعالیت کانون ها
2-ثبت درخواست متقاضی
3-بررسی و اقدامات کارشناسی
4-بررسی و اعلام نظردرخصوص امکان اعطای نمایندگی
5-امضای مچوز اعطای نمایندگی در صورت تایید کمیته تبلیغات
6-ثبت مچوز و ارائه آن به متقاضی
7-دریافت مچوز اعطای نمایندگی