پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1- ارائه درخواست به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مبدا با امضای صاحب امتیاز 2- پروانه فعالیت کانونهای ارائه کننده و دریافت کننده نمایندگی 3- معرفی نامه از اداره مقصد برای صحت مجوز کانون
قوانین و مقررات بالادستی (آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی- مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358و دستورالعمل ایجاد شعبه و نمایندگی برای کانونهای تبلیغاتی- مصوبات جلسات 16 و 17 کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

1-ارائه درخواست و پروانه فعالیت کانون ها
2-ثبت درخواست متقاضی وارائه آن به اداره کل استان مقصد
3-ثبت درخواست متقاضی و ارائه آن به کمیته تبلیغات
4-بررسی و اعلام نظردرخصوص امکان اعطای نمایندگی
5-امضای موافقت نامه برای اعطای نمایندگی(در صورت تایید کمیته تبلیغات)
6-ثبت موافقت نامه واعلام آن به اداره کل استان مبدا
7-دریافت موافقت نامه اعطای نمایندگی دراستان مقصد