پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1- اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز (در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ )وﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل 2- ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ 3- ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ 4-ﺗﺼﻮﻳﺮﻛﺎرت ﻣﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(درﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ 5-ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز (در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ 6- اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل در اﻣﻮرﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮاﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ وﻏﻴﺮه ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ: 1- ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ 2- ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد 3- ﮔﻮاﻫﻲ اﻣﺎﻛﻦ
قوانین و مقررات بالادستی (بند 16 ماده 2 قاون اهداف و وظایف وزارت و بند 3 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی- مصوبه شورای انقلاب مورخ 1358)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

1-اخذ و تکمیل فرم تقاضانامه و سایر فرم های اخذ شده از سایت ارشاد شهرستان و تهیه و تامین مدارک و اطلاعات مورد نیاز مشتمل بر معرفی مدیر مسئول
2-ثبت درخواست وتشکیل پرونده
3-صدور معرفی نامه ها برای تعیین صلاحیت و عدم سوءپیشینه مدیر مسئول وصاحب امتیاز
4-اعلام نظر توسط سجل کیفری وحراست
-ثبت نظر سجل کیفری درپرونده و ارائه به کمیته فنی
5-مصاحبه با مدیرمسئول پس ازدریافت گواهی عدم اعلام نظر برای سوءپیشینه
-ثبت نظر حراست در پرونده و ارائه به کمیته تبلیغات
6-اعلام نظر برای صدور مجوز فعالیت پس از دریافت نتیجه ومصاحبه و نظرات حراست وحسب مورد دوره های آموزشی مدیر مسئول
7-صدور موافقت نامه اولیه(درصورت مثبت بودن رای کمیته تبلیغات)
8-دریافت موافقت نامه اولیه و اعلام آدرس دفتر کانون طی فرصت شش ماهه
9-معرفی به سجل کیفری وبهداشت برای عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد صاحب امتیاز(پس از تعیین مکان توسط متقاضی)
10-اعلام نظر توسط سجل کیفری وبهداشت
11-معرفی محل به اداره اماکن(درصورت تایید استعلامات)
12-اعلام نظر توسط اداره اماکن
13-بازدید از کیفیت دفتر کانون (در صورت تایید اداره اماکن)
14-صدور پروانه یکساله
15-امضای تعهدنامه توسط مدیر مسئول و دریافت پروانه و کارت شناسایی مدیر مسئول و صاحب امتیاز