پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1. درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ 2. ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ 3. ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺗﺼﻮﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ 4. ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ 5. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
قوانین و مقررات بالادستی (بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت متبوع و بند1و2و3 مقررات صادرات و واردات سال 1384و مصوبه شماره 34/ت25747ه هیات وزیران مورخ 1381/02/01)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

1-ارائه درخواست مجوزورود و توزیع نشریات به همراه سایر مدارک
2-دریافت وثبت تقاضا
3-انجام بررسی ها واقدامات کارشناسی
4-امضای مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی در صورت موافقت
5-ثبت و ارائه مجوز
6-دریافت مجوز(در قالب نامه)