پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور
آدرس وبگاه http://culture.farhang.gov.ir/press
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1. ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰی .ﻣﻨﻄﻘﻪ ای رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ رﺳﺎﻧﻪ درﻛﺸﻮر 2. ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 3. ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎری 4. ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ: 1. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ 2. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد
قوانین و مقررات بالادستی (بند15 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت و ماده 2 مصوبه شماره 48620/ت525 مورخ 1368/5/4 هیات وزیران (آیین نامه صدور تاسیس ونظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی ونمایندگان وابسته به آنها))
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبر نگاران رسانه های گروهی خارجی

1- ارائه معرفینامه از سوی دفتر ونمایندگی متبوع
2-دریافت وثبت تقاضا
3-ارائه فرمهای مربوطه جهت تکمیل
4-تکمیل فرمها ومدارک مورد نیاز برحسب درخواست اداره خبرنگاران
5-کنترل و بررسی فرمها ومدارک
6-استعلام از حراست و اداره سجل کیفری و بهداشت جهت تعیین صلاحیت امنیتی وعدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد متقاضی
7-بررسی و اعلام نظر
8-برگزاری مصاحبه با متقاضی در زمینه فعالیت های حرفه ای و سوابق کاری
9-امضاء مجوز فعالیت برای متقاضی در صورت مثبت بودن مصاحبه
10-تهیه کارت خبری
11-ثبت و ارائه مجوز وکارت خبری
12-دریافت مجوز (در قالب نامه)به همراه کارت خبری