پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1-اراﺋﻪ اﺻﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺒﻮع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺒﺮی ﻣﺘﻀﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺒﺮی- ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ 2-ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﻮع راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ-داﺋﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺺ- 3-ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺳﻮاﺑﻖ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ: 1- ﻧﻈﺮﻳﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ 2-ﻧﻈﺮ ﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا وﺳﻴﻤﺎ 3-ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری
قوانین و مقررات بالادستی (بند15 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت و ماده 2 مصوبه شماره 48620/ت525 مورخ 1368/5/4 هیات وزیران (آیین نامه صدور تاسیس ونظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی ونمایندگان وابسته به آنها))
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبر نگاران رسانه های گروهی خارجی

1-ارائه تقاضا برای تاسیس دفتر رسمی از طریق وزارت امور خارجه

2- دریافت وثبت تقاضا
3-انجام بررسی ها واقدامات کارشناسی
4-ا ستعلام از مراکز ذیربط(برحسب مورد)
5-ارائه نظرات تخصصی(برحسب مورد)
6-صدور مجوز تاسیس دفتررسمی در صورت تایید مراکز تعیین صلاحیت
7-ثبت و ارائه مجوز
8- دریافت مجوز