پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی
آدرس وبگاه http://culture.farhang.gov.ir/press
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1-ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن 2- دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ 3-ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ و ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن 4- ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ 5- ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ: 1- ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﺆ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ 2- ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد
قوانین و مقررات بالادستی (بند15 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت و مصوبه شماره 48620/ت525 مورخ 1368/5/4 هیات وزیران (آیین نامه صدور تاسیس ونظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی ونمایندگان وابسته به آنها))
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبر نگاران رسانه های گروهی خارجی

1-ارائه معرفینامه از سوی موسسه فرهنگی وهنری خدمات رسان
2-دریافت وثبت تقاضا
3-ارائه فرمهای مربوطه جهت تکمیل و درخواست مدارک مورد نیاز جهت تهیه آنها
4-تکمیل و ارائه فرمها ومدارک مورد نیاز بر حسب درخواست اداره خبرنگاران
5-کنترل و بررسی فرمها ومدارک
6-برگزاری آزمون عمومی وتخصصی زبان(برحسب نیاز)
7-استعلام از حراست، بهداشت و سجل کیفری جهت تعیین صلاحیت متقاضی درصورت تایید فرمها و مدارک و قبولی در آزمون
8-بررسی و اعلام نظر
9-صدور مجوز فعالیت برای مترجم در صورت تایید
10-ثبت و ارائه مجوز
11-دریافت مجوز(در قالب نامه)