پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز ورود وخروج تجهیزات حرفه ای -ویژة نمایندگان رسانه های خارجی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1- درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ورود ﻳﺎ ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﺮﻓﻪ ای ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺒﺮی از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ 2- ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل ،ﻣﺪل ،ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﻴﺰات وارده ﻳﺎ ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج
قوانین و مقررات بالادستی (بند15 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت و مصوبه شماره 48620/ت525 مورخ 1368/5/4 هیات وزیران (آیین نامه صدور تاسیس ونظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی ونمایندگان وابسته به آنها))
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبر نگاران رسانه های گروهی خارجی

1-ارائه درخواست برای ورود ویا خروج تجهیزات با ذکر مشخصات کامل
2-دریافت وثبت تقاضا به همراه فهرست تجهیزات مورد نظر
3-انجام بررسی ها و اقدامات کارشناسی
4-صدور مجوز ورود وخروج تجهیزات در صورت موافقت
5- ثبت و ارائه مجوز
6-دریافت مجوز(در قالب نامه)