پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته
آدرس وبگاه http://culture.farhang.gov.ir/publication
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1-درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ -در ﺳﺮﺑﺮگ و ﻣﻬﺮ- 2-ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﻳﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ ورود ﺑﻪ ﮔﻤﺮک 3-ﻓﺎﻛﺘﻮر 4-ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
قوانین و مقررات بالادستی (بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 435ﻫ28853/ت مورخ 1371 مصوب هیات وزیران)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

پروانة تأسیس وبهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته

1- مراجعه به دفترامورچاپ وارائه درخواست واسناد ومدارک مربوط به ماشین چاپ پس ازورود آن به گمرک
2-ثبت درخواست متقاضی
3- تطبیق پروفرما بااسنادومشخصات ماشین چاپ رسیده به گمرک ج.ا.ا
4- تهیه نامه مجوزدرصورت رعایت مقررات قانونی ومطابقت پروفرما بااسناد و مشخصات ماشین چاپ
5-پاراف نامه وارسال به دفترمعاون وزیر
6- امضاءنامه وارجاع نامه به دفترامورچاپ
7- ثبت نامه وارائه به متقاضی
8- دریافت نامه ترخیص ومراجعه به گمرک ج.ا.ا