پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته
آدرس وبگاه http://culture.farhang.gov.ir/publication
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1- درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ -در ﺳﺮﺑﺮگ و ﻣﻬﺮ 2- ﭘﻴﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر -ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ 3- ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ 4- ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ (ﺻﺮﻓﺎﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز از وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن) ﻣﺒﻨﻲﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 5- ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ اﺳﺘﺎن
قوانین و مقررات بالادستی (بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 435ﻫ28853/ت مورخ 1371 مصوب هیات وزیران)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

پروانة تأسیس وبهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته

1-مراجعه وارائه درخواست ومدارک مورد نیاز
2-ثبت درخواست متقاضی
3-تشکیل پرونده درصورت محرز بودن شرایط وکامل بودن مدارک
4- بررسی کارشناسی پرونده و تهیه نامه مجوز درصورت تکمیل پرونده وارائه به مدیرکل
5- پاراف نامه وارسال به دفترمعاون وزیر
6- امضاء نامه وارجاع به کارشناس
7- مهرپیش فاکتوروارائه به دبیرخانه
8- ثبت نامه وارائه به متقاضی
9- دریافت نامه مجوز وپیش فاکتورمهرشده
10- مراجعه جهت خرید دستگاه چاپ