پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت
آدرس وبگاه http://culture.farhang.gov.ir/publication
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1- درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮگ و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ 2-اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه 3- ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ -ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء- 4-ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺪم ﺗﺮﻫﻴﻦ وﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪاروﻓﺮوﺷﻨﺪه -ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء- 5- ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ: 1- ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی (ﺻﻠﺢ) ﺑﻨﺎم ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه
قوانین و مقررات بالادستی (بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 435ﻫ28853/ت مورخ 1371 مصوب هیات وزیران)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

مجوز ورود و ترخیص و نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

1-ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
3- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
4-ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪدﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ درﺻﻮرتﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک
5-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ
6-ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﺑﻪﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
7-ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ
8-ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی(ﺻﻠﺢ) ﺑﻨﺎم ﺧﺮﻳﺪار وﻓﺮوﺷﻨﺪه
9-درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی و اراﺋﻪﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺗﺼﻮﻳﺮ آن و اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدﺳﺘﮕﺎه
10- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﺪ و درج درﭘﺮوﻧﺪه
11-ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪ (ﺧﺮﻳﺪار) در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎهﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس
12-ﻣﻬﺮ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎمﻳﺎﻓﺘﻪ
13-درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂﺧﺮﻳﺪار
14-اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪار