پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته
آدرس وبگاه http://culture.farhang.gov.ir/publication
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1. دارا ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1 و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪر ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 2. اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ادارات ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح 3. دارا ﺑﻮدن ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ 4. اراﺋﻪ آﺧﺮﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ: 1. اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اداره ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 2. اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ 3. اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح
قوانین و مقررات بالادستی (بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 435ﻫ28853/ت مورخ 1371 مصوب هیات وزیران)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

پروانة تأسیس وبهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته

1- درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ
2-اﻋﻼم آدرس و اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺪارک ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ
3- ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ
4-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻘﺮاردﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪﻣﻜﺎن
5-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼمﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادارات ﻛﺎر وﺑﻬﺪاﺷﺖ
6-ﺛﺒﺖ در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
7-ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ادارات ﻛﺎر وﺑﻬﺪاﺷﺖ
8-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
9-اراﺌﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪدﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
10-اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪﻛﺎرﺷﻨﺎس
11-ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﭼﺎپ در ﺻﻮرتﺗﺎﻳﻴﺪ
12-ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدنﻣﺪارک
13-ﺛﺒﺖ ﭘﺮواﻧﻪ
14-درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ